آشنایی با مدیران

 

مدیر اداری و منابع انسانی

صبا خوشگو

فارغ التحصیل دانشگاه الزهرا

sb.khoshgoo@afaghzarrin.com

مدیر مالی

مجتبی صدیقیان کاشی

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

sedighian@afaghzarrin.com

با ما تماس بگیرید