آشنایی با هیئت مدیره

 

مدیر عامل

سید امیرحسین طباطبائی

کارشناسی مهندسی صنایع

ah.tabatabaei@afaghzarrin.com

رئیس هیئت مدیره

سید مهدی طباطبائی

کارشناسی مهندسی معدن-استخراج

m.tabatabaei@afaghzarrin.com

نائب رئیس هیئت مدیره

سید علیرضا طباطبائی

کارشناسی مهندسی عمران

a.tabatabaei@afaghzarrin.com

با ما تماس بگیرید